Wielkanocny Konkurs Plastyczny „MOJA WIELKANOC”

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym
„MOJA WIELKANOC”

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych
    jako środka wypowiedzi,
  • rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
  • pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
  • ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkola
II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej
III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej
IV grupa – klasy I – III gimnazjum

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.

3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym wszystkie dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna.

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej.

5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.

6. Dopuszczalne formaty prac – A4, A3
Termin: Na prace oczekujemy do dnia 29.03.2017r. (środa) w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327- 40 -78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 06.04.2017r. (czwartek) o godz. 17.00
w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Uwagi końcowe:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie
o terminie podsumowania konkursu i wręczeni nagród.