MOJA WIELKANOC – Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Moja Wielkanoc” Powiatowy Konkurs Plastyczny

Organizator: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Patronat: Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Temat konkursu: Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z  Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
  • rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
  • pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
  • ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje następujące grupy wiekowe:

  • I grupa –  przedszkola,
  • II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej,
  • III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • IV grupa –  klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną.

3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane:
imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania lub nazwa szkoły, którą reprezentuje
oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły.

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej – „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac – A4, A3.

5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.

6. Przyznane zostaną miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.

7. Termin: Na prace oczekujemy  do dnia 22.03.2021 r. (poniedziałek) w naszej siedzibie: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327- 40 -78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).

8. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania i wydrukowania ze strony www.kulturapoczesna.pl).

9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.

10. O terminie i sposobie ogłoszenia wyników konkursu, poinformujemy na naszym
fanpage Facebook/Kultura Poczesna

Uwagi końcowe:

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy można odebrać w terminie 30 dni od daty podsumowania konkursu.

Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu – Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE